Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego - otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa w roku 2011

2010-12-16

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa w roku 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Tekst ogłoszenia konkursowego oraz wzór oferty realizacji zadania znajdują się na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl: Urząd Marszałkowski, zakładka: „organizacje pozarządowe” – otwarte konkursy ofert.
Link do strony >>


Oferty należy składać do dnia 5 stycznia 2011 r.
W odniesieniu do zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przewiduje się również drugi termin składania ofert – do 31 maja 2011 r.


Informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: tel. 89 512 59 81, 89 512 59 80.


Jednocześnie zapraszamy organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty na spotkanie otwarte w sprawie zasad udzielania dotacji w ogłoszonym konkursie, które odbędzie się w dniu 29 grudnia br. o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Urząd Marszałkowski, ul. Emilii Plater 1, III piętro).