Program priorytetowy ”Edukacja ekologiczna”.

2019-09-25

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił V nabór wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

Cel programu:

1) Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

2) Cele szczegółowe:

a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;

c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Tematyka szczegółowa V naboru

 • ochrona atmosfery i klimatu,
 • bezpieczeństwo ekologiczne,
 • ochrona przed hałasem, ochrona
  przed promieniowaniem jonizującym,
 • gospodarka odpadami,
 • różnorodność biologiczna lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych,
 • ochrona krajobrazu, racjonalne gospodarowanie zasobami,
 • racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych,
 • ochrona wód i gospodarka wodna,
 • ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Wnioski należy składać w terminie od 25.09.2019 r. – 18.10.2019 r. lub do wyczerpania alokacji

Złożenie wniosku musi być poprzedzone wskazaniem przez Ministra właściwego ds. środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania, w formie pisemnej. Wskazanie wniosku przez Ministra właściwego ds. środowiska uważa się również za spełnienie kryterium dostępu nr 12, tj. przedłożenie pozytywnej opinii Ministra właściwego ds. środowiska w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem: V nabór 2019 r. „Edukacja ekologiczna”

Dla wniosków składanych w formie wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji
w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

UWAGA:

prosimy o zapoznanie się z OGŁOSZENIEM O NABORZE, gdzie zamieszczono szczegółowe informacje (tematyka szczegółowa, rodzaj przedsięwzięcia, wnioskodawcy, grupy celowe, zasięg, alokacja). Prosimy również o zapoznanie się z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW.

 • Załączniki merytoryczne oznaczone "jeśli dotyczy" należy składać wówczas, gdy wniosek przewiduje realizację danego działania.
 • W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

UWAGA:

W wystąpieniu do Ministra właściwego ds. środowiska o wydanie opinii w zakresie zasadności dofinansowania ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem (wg Informacji Ministerstwa Środowiska umieszczonej w dokumentacji dotyczącej naboru) należy określić również planowany, szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia oraz planowaną, wnioskowaną kwotę dofinansowania.