Program priorytetowy ”Edukacja ekologiczna”. Cel programu:

2019-09-12

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił IV nabór wniosków w 2019 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

 • Cel programu:

1) Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

2) Cele szczegółowe:

a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;

c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Tematyka szczegółowa IV naboru

 • ochrona atmosfery i klimatu,
 • bezpieczeństwo ekologiczne,
 • ochrona przed hałasem,
 • ochrona przed promieniowaniem jonizującym,
 • gospodarka odpadami,
 • różnorodność biologiczna lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych,
 • ochrona krajobrazu,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami,
 • racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych,
 • ochrona wód i gospodarka wodna,
 • ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego

Wnioski należy składać w terminie od 05.08.2019 r. – 13.09.2019 r. lub do wyczerpania alokacji.

Złożenie wniosku musi być poprzedzone wskazaniem przez Ministra właściwego ds. środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania, w formie pisemnej.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem: IV nabór 2019 r. „Edukacja ekologiczna”

Dla wniosków składanych w formie wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.