Fundacja Współpracy Polski - Niemieckiej przyjmuje wnioski na projekty "Edukacja"

2019-09-09

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w dniach od 1 sierpnia do 6 października 2019 roku będzie przyjmować wnioski na projekty w priorytecie ‘”Edukacja”.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami/ Organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

Harmonogram konkursu:

· Termin składania wniosków: od 1 sierpnia do 6 października 2019

· Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2019

· Termin realizacji projektów: od 1 lutego 2020 do 30 listopada 2020

Zasady finansowania projektu:

· Wnioski o dotację powyżej 30 000 zł/(odpowiednia kwota w €) w priorytecie Edukacja mogą być składane wyłącznie w ramach Konkursu.

· Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł /(odpowiednia kwota w €).

· Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają ogólnym kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

· wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich

· wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich

· skuteczność i trwałość

· popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach

· zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnymi

· możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;

· w przypadku projektów związanych z nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?

· w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?

· wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji

· umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń

· umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.