Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 na inkubację innowacji społecznych

2019-07-30

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 5 sierpnia do 30 września 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 5 sierpnia do 30 września 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być:

(1) podmiot, który był zaangażowany jako Lider lub Partner w realizację projektu w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15), albo

(2) inny niż wskazany w pkt. 1 podmiot, ale w takim przypadku wymagane jest partnerstwo z podmiotem, który był Liderem projektu realizowanego w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15).

  • Ponadto regulamin konkursu określa dodatkowe kryteria o charakterze podmiotowym: wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie merytoryczne w wybranym temacie konkursu
  • podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs
  • do projektu zaangażowane zostaną trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w wybranym temacie konkursu, druga – co najmniej 3 letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych, trzecia – co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł
  • do realizacji zadań zostanie zaangażowana zostanie osoba lub osoby z niepełnosprawnością.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów (na prowadzenie ogólnopolskiego inkubatora innowacji), które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w jednym z wymienionych poniżej obszarów tematycznych (tematów):

  • zatrudnienie
  • kształcenie
  • włączenie społeczne

Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w wybranym temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 60 000 000 PLN