Olsztyn Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego.

2019-07-29

 Gmina Olsztyn, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysu

 

 

  1. Cel zadania – Zwiększenie dostępności pierwszej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Olsztyna w sytuacjach indywidualnych, mnogich, masowych wydarzeń traumatycznych, poprzez stworzenie mobilnego punktu działającego 7 dni w tygodniu: 24 godz./ dobę (w tym w dni ustawowo wolne od pracy)
  2. Rezultaty działania:

 

 

        1)Zbudowanie mobilnego zespołu interwentów kryzysowych udzielających pierwszej pomocy psychologicznej.

        2) Utworzenie mobilnego punktu pierwszej pomocy psychologicznej.

       3) Udzielenie pomocy psychologicznej wszystkim zgłaszającym się osobom lub instytucjom zgłaszającym interwencje kryzysowe z wyłączeniem sytuacji dotyczących przemocy domowej.

 

III. Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku środki finansowe w wysokości  30.000 zł.

IV. W konkursie na realizację powyższego zadania mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.

V. Zasady i warunki przyznawania dotacji.

  1. Rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania.
  2. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
  3. W podziale środków nie będą uwzględniane oferty, których średnia ocena będzie mniejsza niż 50% maksymalnej, możliwej do otrzymania w danym konkursie punktacji.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Termin realizacji zadania opisanego w ofercie, powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
  2. Podmioty występujące o dotację na realizację zadania powinny posiadać niezbędne warunki
    i  doświadczenie oraz zapewnić:

1) kadrę merytoryczną z kwalifikacjami do realizacji zadania,

2) bazę lokalową lub dostęp do takiej bazy oraz niezbędny sprzęt zapewniający realizację zadania.

3.    Dotowane podmioty zobowiązane są do:

1) prowadzenia szczegółowej dokumentacji merytorycznej i finansowej z realizacji zadania,

2) umieszczenia logo Miasta Olsztyna na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność,

3) informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Olsztyna; informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach  dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego,

4) współpracy ze wskazanymi przez Miasto służbami (min. MOPS, dyżurny miasta) w zakresie realizacji zadania,

5) wskazania, utrzymania i promowania dostępnymi środkami przekazu numeru telefonu służącego do zgłoszeń dla mieszkańców Olsztyna oraz służb miejskich.

4. Dopuszcza się przesunięcia kosztów pomiędzy pozycjami kosztorysu do 10%. Powyżej 10% przesunięć wymagany jest aneks do umowy.