"Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

2010-10-02

 

REGULAMIN KONKURSU

   1. Konkurs „Trzeci sektor w mediach” jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
   2. Organizatorami konkursu są: Rada  Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn.
   3. Sponsorem nagrody, która wynosi 5 tys. złotych, jest Prezydent Miasta Olsztyn. W przypadku jednakowej oceny kilku nadesłanych prac jury konkursu ma prawo do innego podziału nagrody.
   4. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych – zatrudnionych lub współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi, specjalistycznymi, podejmujących problematykę organizacji pozarządowych miasta Olsztyn.
   5. W konkursie oceniany będzie całokształt pracy dziennikarskiej w danym roku.
   6. Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie w formie pisemnej i zawierać powinny uzasadnienie wniosku. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje, wszystkie istniejące stowarzyszenia dziennikarzy i członkowie jury.
   7. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, prócz pisemnego zgłoszenia i uzasadnienia, także kilku najistotniejszych publikacji dziennikarza proponowanego do nagrody. Prace powinny być dostarczone w 3 egzemplarzach w przypadku materiału prasowego i w 1 egzemplarzu w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych oraz w wersji elektronicznej na nośnikach CD. Wszystkie egzemplarze powinny być opisane i datowane. Nadesłane teksty i CD nie podlegają zwrotowi.
   8. Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, 10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 5.
   9. Zgłoszenia konkursowe są oceniane przez jury konkursu, powołane przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie. Skład jury zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
  10. Ocena nadesłanych materiałów odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów:

    * znaczenie działalności dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
    * znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta,
    * promocja idei dobra wspólnego,
    * wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans wobec stron sporu lub konfliktu),
    * rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich,
    * walory edukacyjne,
    * atrakcyjność formy dziennikarskiej.

Termin zgłaszania wniosków w 2010 roku upływa z dniem 26 pażdziernika br.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w sekretariacie ROPMO ul. T. Szewczenki 1 (była Jagiellońska 50), e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz opublikowane w prasie.