NIOPy dla trzeciego sektora do rozdania

2010-10-02

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych" (NIOP)
                                                                                                                                                             
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Zgłoszenia należy składać do 25 października 2010.

Ogłoszenie wyników odbędzie się dniu 6 listopada na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych w Sali Sesyjnej olsztyńskiego ratusza, ul. Jana Pawła II 1.

REGULAMIN KONKURSU
na „Najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna” (NIOP)

1. Konkurs organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn.
2. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyn, który ufundował nagrodę w wysokości 5 tys. zł.
3. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych z terenu miasta Olsztyn.
4. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy (projekty) organizacji pozarządowych miasta Olsztyn, skierowane na rzecz pożytku publicznego.
5. Konkurs organizowany jest co roku. Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu, które nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach Konkursu.
6. Zgłoszeń inicjatyw (projektów) mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe. Zgłoszenie może dotyczyć również własnej inicjatywy.
7. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie ROPMO w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. T. Szewczenki 1, była Jagiellońska 50) w terminie do 26 października 2010 roku.
8. W ramach Konkursu mogą być przyznane nagrody finansowe i honorowe (wyróżnienia).
9. Nagrodę finansową może otrzymać organizacja, która została laureatem konkursu. Nagroda przeznaczona jest na działalność statutową organizacji.
10. Kapituła może nie przyznać nagrody finansowej, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych inicjatyw (projektów) nie spełnia kryteriów wymaganych do przyznania nagrody.
11. Ocena inicjatyw (projektów) organizacji przeprowadzana będzie w oparciu o następujące kryteria:
• społeczne znaczenie;
• wpływ na rozwój i konkurencyjność m. Olsztyn;
• umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację z różnych źródeł oraz efektywność i przejrzystość ich wykorzystywania;
• umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu;
• innowacyjność;
• stabilność;
• stosowanie przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych;
• umiejętność podejmowania przez organizację współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi regionu.
12. Członkami Kapituły Konkursu są przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego. Kapituła może zaprosić do swojego składu przedstawicieli fundatorów nagród.
13. Z pracy Kapituły wyłączone zostają osoby bezpośrednio związane ze zgłoszonymi inicjatywami.
14. Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły.
15. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący.
16. Obsługę organizacyjną Kapituły oraz miejsce składania wniosków zapewnia sekretariat Rady.
17. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn.
18. Regulamin Konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych oraz jego zmiany zatwierdza Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych 
w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1 (była Jagiellońska 50)
na stronie www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com