III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”

2010-09-24
Fundacja Innowacji i Rozwoju zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”, któremu patronatu udzielił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Jacek Protas. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie – oznacza to, że firmy, podmioty, gminy prowadzące politykę rozwojową we własnej organizacji mogą liczyć na wyróżnienie w ramach konkursu.

Prowadzona jest strona konkursu www.liderzyinnowacji.pl. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.
Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:
  • Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
  • Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
  • Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.
Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010” został objęty Patronatem m.in. przez:

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Bank Polski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PARP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur oraz Marszałków poszczególnych województw.

Pełna lista Patronatów, regulamin konkursu oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl.
Mecenasem tegorocznej edycji konkursu jest Bank Pekao S.A.

Tytuły zostaną przyznane w dwóch edycjach tj.:
- w 16 edycjach regionalnych (wojewódzkich),
- w edycji ogólnopolskiej, która wyłoni laureatów spośród zwycięzców 16 edycji regionalnych.
Ogłoszenie wyników ogólnopolskich odbędzie się na początku grudnia 2010 r. w Warszawie.
Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach:

Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma.

 Wypełnione ankiety należy wysłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką kurierską do dnia 30.09.2010 r.
Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:
Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.