Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

2018-03-12

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) zaprasza do programu, którego celem jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

 

Terminy przesyłania wniosków upływają 1 kwietnia i 1 października 2018. Składanie wniosków odbywa się online w języku angielskim.

 

EYF wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy, a są to m.in.:

  • działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
  • działania mające na celu utrzymanie pokoju i umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie;
  • działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez wspieranie i rozwój wymiany informacji;
  • działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
  • studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.

 

Kategorie działań wspieranych przez EYF:A. Działalność międzynarodowa
– spotkania młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na celu promocję aktywności młodzieży w międzynarodowym środowisku. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

 

B. Roczny plan pracy – zawierający działania na następny rok lub lata, międzynarodowe aktywności, działania pilotażowe, a także publikacje (wraz z rozwojem strony internetowej). Te aktywności miałby na celu wsparcie strategii harmonogramu działań organizacji w kilkuletniej perspektywie. Maksymalna kwota grantu: 50 000 euro.

 

C. Grant strukturalny – EYF może przyznać grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim. Maksymalna kwota grantu: 25 000 euro.

 

D. Jednorazowy grant strukturalny – Fundacja może także, maksymalnie przez trzy lata, współfinansować koszty administracyjne międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich. Maksymalna kwota grantu: 10 000 euro. E. Projekt pilotażowy – jest odpowiedzią na konkretny problem danej społeczności. Jest ściśle dostosowany do realiów lokalnych. Maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.

 

Uprawnieni wnioskodawcy


Wnioskodawcy muszą reprezentować:
– międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć;
– krajową lub lokalną pozarządową organizację młodzieżową lub sieć;
– struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy.

 

Terminy przesyłania wniosków


1 kwietnia 2018 r. dla:
– międzynarodowych inicjatyw mających miejsce pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2019 r.;
– planów pracy na 2019 r.;


1 października 2018 r. dla:
– międzynarodowych działań odbywających się pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2019 r.;
– planów pracy na 2019 r.;
– Jednorazowych grantów strukturalnych na 2019 r. (sieci regionalne).

 

1 października 2019 dla 2-letnich grantów strukturalnych (2020-21). Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle określonych terminów, wnioski powinny być jednak nadsyłane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę.

 

Aplikacja odbywa się online i wymaga wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji

 

Za: NGO