FIO 2018

2018-03-02

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

 

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.

 

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

1. Priorytet Małe inicjatywy;

2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;

3. Priorytet Aktywni obywatele;

4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

 

Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

 

Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

 

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2018 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO dostępnego na stronie internetowej fio.niw.gov.pl: TUTAJ

 

W ramach konkursu FIO 2018 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

 

Źródło: fio.niw.gov.pl