Olsztyn. Otwarty konkurs ofert pn.: "Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów"

2018-03-02

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018 pn." Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów".

 

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w roku 2018 wynosi  60.000 zł.

 

Termin i warunki składania ofert:

 

- oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 22.03.2018 r. do godziny 23:59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl, 

 

- Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy "WITKAC" podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015 w Olsztynie (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2018r. do godz. 15;30.

 

Do pobrania: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Źródło: ngo.olsztyn.eu