Ogłoszenie ROPMO – zmiana terminu składania zgłoszeń do konkursu: „Trzeci sektor w mediach”

2008-10-21

Konkurs ogłoszony przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn
„Trzeci sektor w mediach”

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 5.11.2008

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs „Trzeci sektor w mediach” jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Organizatorami konkursu są: Rada  Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn.
3. Sponsorem nagrody, która wynosi 5 000 złotych, jest Prezydent Miasta Olsztyn. W przypadku jednakowej oceny kilku nadesłanych prac jury konkursu ma prawo do innego podziału nagrody.
4. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych – zatrudnionych lub współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi, specjalistycznymi, podejmujących problematykę organizacji pozarządowych miasta Olsztyn.
5. W konkursie oceniany będzie całokształt pracy dziennikarskiej w danym roku.
 6. Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie w formie pisemnej i zawierać powinny uzasadnienie wniosku. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje, wszystkie istniejące stowarzyszenia dziennikarzy i członkowie jury.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, prócz pisemnego zgłoszenia i uzasadnienia, także kilku najistotniejszych publikacji dziennikarza proponowanego do nagrody. Prace powinny być dostarczone w 3 egzemplarzach w przypadku materiału prasowego i w 1 egzemplarzu w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych oraz w wersji elektronicznej na nośnikach CD. Wszystkie egzemplarze powinny być opisane i datowane. Nadesłane teksty i CD nie podlegają zwrotowi.
8. Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, 10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 5.
9. Zgłoszenia konkursowe są oceniane przez jury konkursu, powołane przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie. Skład jury zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
10. Ocena nadesłanych materiałów odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów:

    * znaczenie działalności dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
    * znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta,
    * promocja idei dobra wspólnego,
    * wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans wobec stron sporu lub konfliktu),
    * rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich,
    * walory edukacyjne,
    * atrakcyjność formy dziennikarskiej.

Termin zgłaszania wniosków w 2008 roku upływa z dniem 5 listopada.
Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz opublikowane w prasie.