Konkurs na Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2008-08-16

 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ogłasza konkursu zamkniętego nr 2/PO KL/7.2.1/2008
na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów
w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu:
-         wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;
-         kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianękwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
-         staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;  
-         poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia;
-         rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej
i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy);
-         rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym
w powrocie na rynek pracy;
-         rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
-         wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie;
-         promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
-         wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań
w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej;
-         organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności
i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
-         rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
-         prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badańi analiz z zakresu polityki społecznej w regionie
(w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).
 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztąw terminie:
od 24 lipca 2008r. do 5 września 2008r. w godz. od 08.00 do 15.00
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,
 parter, pokój 116, tel.089 52 19 500 – sekretariat.
Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.
 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej,
z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiegooraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
 11.136.472,66 zł
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,
 parter, pokój 130 – Biuro Projektów Integracji Społecznej, tel.089 52 19 533,089 52 19 538,089 52 19 525
e-mail: rops@warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl