Konkurs na Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

2008-08-16

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ogłasza konkurs zamknięty nr 1/PO KL/7.2.2/2008
na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów
w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu:
-         wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi:
-         usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe;
-         doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
-         rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
-         promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.  
 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztąw terminie:
od 24 lipca 2008r. do 5 września 2008r. w godz. od 08.00 do 15.00
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,
 parter, pokój 116, tel.089 52 19 500 – sekretariat.
Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.
 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej,
z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiegooraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
600.000,00 zł
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,
 parter, pokój 130 – Biuro Projektów Integracji Społecznej, tel.089 52 19 533,089 52 19 538,089 52 19 525
e-mail: rops@warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl