Konkurs na Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

2008-08-16

 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ogłasza konkurs zamknięty nr 2/PO KL/7.3/2008
na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów
w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu:
-         projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);
-         wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich;
-         rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
 
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:
od 24 lipca 2008r. do 5 września 2008r. w godz. od 08.00 do 15.00
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,
 parter, pokój 116, tel. 089 52 19 500 – sekretariat.
Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.
 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej,
z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
2 876 162,00 zł
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,
 parter, pokój 130 – Biuro Projektów Integracji Społecznej, tel. 089 52 19 534, 089 52 19 538, 089 52 19 525
e-mail: rops@warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl