Konkursy

   Ruszył konkurs FIO edycja 2020

   2019-11-19

 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

   Dom Kultury +

   2019-11-07

 Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+Inicjatywy lokalne 2020.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

   Konkurs PROO: Priorytet 5 – Wsparcie doraźne – wciąż można otrzymać dotację

   2019-11-04

  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem działania są skierowane do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego.

   Konkurs MSWiA: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

   2019-10-31

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

I. Cel i rodzaj zadania

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć (ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców, którzy otrzymali zaświadczenie, o którym mowa w art. 170 ustawy o cudzoziemcach oraz cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy o cudzoziemcach lub ubiegają się o wydanie takiego zezwolenia) oraz osobom zagrożonym procederem.
Zadanie publiczne dotyczy sfery, o której mowa w art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Konkurs PFRON: Program „PRACA - INTEGRACJA”

   2019-10-30

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe posiadające agencje zatrudnienia do składania ofert w konkursie ogłoszonym w ramach programu „PRACA - INTEGRACJA”.

   Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

   2019-10-30

 Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.

   Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego

   2019-10-30

  Celem Fundacji PKO Banku Polskiego jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa.

   Konkurs MSiT: Program „Szkolny Klub Sportowy”

   2019-10-29

 Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 54 525 000 zł.

   Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego

   2019-10-29

 Celem Fundacji PKO Banku Polskiego jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa.

   Nabór do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok

   2019-10-29

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok. W ramach programów rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej w systemie EBOI w terminie do29 listopada 2019

1 2 3 4 5 6 7 » 110