Konkursy

   Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +

   2019-12-02

  Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu 50 000 złotych - osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają NOWATORSKI POMYSŁ NA TO, JAK SPRAWIĆ, ABY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSOBY STARSZE O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI LUB PERCEPCJI MOGŁY W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU SAMODZIELNIE FUNKCJONOWAĆ W CODZIENNYM ŻYCIU (NA PRZYKŁAD ROBIĆ ZAKUPY) I NIE BYŁY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH O CHARAKTERZE POWSZECHNYM (NA PRZYKŁAD DOSTĘP DO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, DÓBR KULTURY CZY USŁUG OCHRONY ZDROWIA).

   Program wydawniczy 2020

   2019-12-02

  „Program wydawniczy” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polskich, także pozycji dla dzieci i młodzieży) z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych dotyczących tańca.

   EOG Fundusz Współpracy Dwustronnej: Wizyty studyjne

   2019-12-02

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na wizyty studyjne finansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

   Konkurs PFRON: „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”

   2019-12-02

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił pierwszy otwarty konkurs pt. „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” o finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

   Konkurs UOKiK: „Konsumenckie Centrum E-Porad w latach 2020-2021"

   2019-12-02

 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert: „Konsumenckie Centrum E-Porad w latach 2020-2021".

   Ruszył konkurs FIO edycja 2020

   2019-11-19

 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

   Dom Kultury +

   2019-11-07

 Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+Inicjatywy lokalne 2020.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

   Konkurs PROO: Priorytet 5 – Wsparcie doraźne – wciąż można otrzymać dotację

   2019-11-04

  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem działania są skierowane do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego.

   Konkurs MSWiA: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

   2019-10-31

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

I. Cel i rodzaj zadania

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć (ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców, którzy otrzymali zaświadczenie, o którym mowa w art. 170 ustawy o cudzoziemcach oraz cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy o cudzoziemcach lub ubiegają się o wydanie takiego zezwolenia) oraz osobom zagrożonym procederem.
Zadanie publiczne dotyczy sfery, o której mowa w art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Konkurs PFRON: Program „PRACA - INTEGRACJA”

   2019-10-30

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe posiadające agencje zatrudnienia do składania ofert w konkursie ogłoszonym w ramach programu „PRACA - INTEGRACJA”.

1 2 3 4 5 6 7 » 111