Konkursy

    Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwój turystyki w roku 2020.

   2020-06-08

  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwój turystyki w roku 2020.

   Program "Po pierwsze rodzina"

   2020-06-08

 Cel i rodzaj zadania

Skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego, także w aspekcie demograficznym (zwiększenia dzietności do poziomu prostej zastępowalności pokoleń), poprzez upowszechnienie informacji, kompetencji oraz narzędzi, kształtujących dobrostan rodzin.

   Otwarty konkurs MSW i A

   2020-06-08

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.

   Konkurs "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym".

   2020-06-08

  Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym".

    OGŁOSZENIE konkursu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - PUBLIKACJE 2020.

   2020-06-08

  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Kultury i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OGŁOSZENIE konkursu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - PUBLIKACJE 2020.

   Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A).

   2020-06-08

 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A).

Konkurs nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20

   Fundusz solidarnościowy Działaj Dalej

   2020-06-04

 W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Pula środków na dotacje: 1 milion złotych.

   Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

   2020-06-04

 8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation realizowana jest na nowych zasadach - wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć.

   Europejski Korpus Solidarności - zdobądź certyfikat

   2020-05-14

 Europejski Korpus Solidarności dofinansowuje działania o charakterze solidarnościowym z udziałem wolontariuszy, pracowników i stażystów z zagranicy i z Polski.

Komisja Europejska uruchomiła program skierowany do organizacji, instytucji i firm. Z Programu mogą korzystać organizacje, które chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro.

   nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020

   2020-05-14

  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.

1 2 3 4 5 6 7 » 113