Konkursy

    konkurs grantowy

   2019-05-27

 The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) zaprasza organizacje pozarządowe zarejestrowane w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji do udziału w konkursie grantowym. Projekty zgłoszone do konkursu powinny wzmacniać organizacje m.in. poprzez poprawę komunikacji i zwiększenie poparcia społecznego dla ich działań oraz udoskonalenie sposobu pozyskiwania funduszy.

   Konkurs grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam”

   2019-05-27

  Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego po raz piąty ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych.

   Konkurs Aktywizacja społeczna i zawodowa

   2019-05-24

 

Biuro ZIT informuje, że został ogłoszony konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn i konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19 dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Termin składania wniosków o dofinansowania upływa 7 czerwca 2019 roku.

   Edycja Programu Czuwamy! Pamiętamy!

   2019-05-20

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się do 7000 złotych na rewitalizację Miejsc Pamięci.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się do 7000 złotych na rewitalizację Miejsc Pamięci.

   Działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych.

   2019-05-16

  Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia. Rodzaj: działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

   Otwarty konkurs „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem".

   2019-05-14

  Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację programu w obszarze pomocy i integracji społecznej w 2019 roku „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem".

   Projekt Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim.

   2019-05-13

 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pt.: Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim.

   Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

   2019-05-13

 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

    Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

   2019-05-10

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioski należy składać do 31 maja 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

   Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „odLOTTOwa jazda”

   2019-05-08

  Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „odLOTTOwa jazda” ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego.

1 2 3 4 5 6 7 » 101