Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Olsztyna

2019-12-02

 

Załącznik Nr

do Uchwały Nr

Rady Miasta Olsztyna

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OLSZTYNA

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI USTAWĄ
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,
W ROKU 2020

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 2. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 3. Mieście – rozumie się przez to miasto Olsztyn;

 4. Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Olsztyna;

 5. Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi;

 6. wydziale/jednostce – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Urzędu Miasta lub jednostkę organizacyjną Miasta;

 7. Gminnej Radzie Pożytku – rozumie się przez to Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, powołaną zgodnie z art. 41e ustawy;

 8. dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 9. wieloletnim programie - rozumie się przez to Wieloletni Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 przyjęty Uchwałą Nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 listopada 2016 r.

 10. programie – rozumie się przez to program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;

 11. konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie;

 12. komisjach konkursowych – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert
  na realizację zadań publicznych;

 13. stronie internetowej – rozumie się przez to strony internetowe w domenie „olsztyn.eu”.

 

Rozdział II

Cele i zasady Współpracy

 

§ 2. 1. Celem programu współpracy jest umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie stabilnego partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, opartego na długotrwałej współpracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta.

 1. Cele szczegółowe:

  1. umacnianie w świadomości mieszkańców poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;

  2. zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych Olsztyna w pełniejszym zaspokajaniu potrzeb wspólnoty;

  3. stworzenie warunków do powstawania i rozwoju inicjatyw służących społeczności lokalnej;

  4. podnoszenie zdolności organizacji pozarządowych do wykonywania zadań Miasta;

  5. promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentacja jego dorobku.

 

§ 3. Współpraca Miasta z organizacjami, mająca charakter finansowy oraz pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Szczegółowe zasady współpracy określone zostały Uchwałą Nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia z dnia 23 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”.

 

Rozdział III

Przedmiot i formy współpracy

§ 4. 1. Przedmiotem współpracy jest realizacja:

 1. zadań publicznych, określonych w art. 4 Ustawy, w zakresie odpowiadającym ustawowym zadaniom gminy i powiatu;

 2. zadań wynikających z realizacji strategii rozwoju Olsztyna;

 3. zadań wynikających z miejskich programów kierunkowych.

§ 5. 1. Współpraca może mieć charakter pozafinansowy i finansowy.

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym polega na prowadzeniu wszelkich form współpracy pozafinansowej określonych w Uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XXX/459/16 dnia 23 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”.

3. Współpraca o charakterze finansowym, pomiędzy Miastem a podmiotami uprawnionymi Ustawą może odbywać się w szczególności poprzez zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, w formie:

 1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

 2. wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w drodze:

 1. otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Prezydenta Olsztyna i rozstrzyganych w oparciu o ocenę przeprowadzoną przez Komisje Konkursowe;

 2. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy;

 3. innych trybów przewidzianych w ustawie.

 

Rozdział IV

Komisje konkursowe

 

§ 6. 1. Komisje Konkursowe, zwane dalej Komisjami, są ciałami opiniodawczo - doradczymi Prezydenta Miasta w sprawach oceny ofert realizacji zadań Miasta przez podmioty uprawnione ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi ustawami.

 1. Komisje powołuje Prezydent w drodze zarządzenia.

 2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych Prezydent powołuje spośród kandydatów zgłoszonych w naborze otwartym uwzględniając rekomendacje Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

 3. Komisja liczy od 4 do 8 członkiń/ów.

 4. Prace komisji odbywają się na posiedzeniach, w których uczestniczy więcej niż 50% członkiń/ów.

 5. Prace komisji odbywają się bez udziału oferentów, w oparciu o dokumentację konkursową udostępnioną przez merytoryczny wydział Urzędu Miasta Olsztyna lub odpowiednio jednostkę organizacyjną Gminy.

 6. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodnicząca/y Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji członkini/członek Komisji. Informację o zastępstwie Przewodnicząca/y przekazuje do Wydziału merytorycznego.

 7. Przewodniczącą/ego wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu.

 8. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami Komisji, wykonujące czynności związane z obsługą Komisji oraz z głosem doradczym ekspertki/ci zaproszeni przez Radę Działalności lub Przewodniczącego Komisji.

 9. Praca członkiń/ów Komisji oraz ekspertek/ów jest bezpłatna. Do członkiń/ów komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

 10. Członkinie/owie komisji, na każdym posiedzeniu składają oświadczenie o bezstronności.

 11. Obsługę administracyjno-techniczną Komisji zapewnia wydział Urzędu Miasta Olsztyna lub odpowiednio jednostka organizacyjna Gminy.

 12. Komisja dokonuje oceny ofert w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu składania ofert.

§ 7. 1. Członkinie/owie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria ocen:

  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy;

  2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania;

  4. w przypadku, wspierania realizacji zadania, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

  5. ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

2. Dodatkowe kryteria oceny do poszczególnych rodzajów zadań mogą zostać ustalone zgodnie z wieloletnim programem współpracy.

 

§ 8. 1. Członkinie/owie Komisji dokonują indywidualnej oceny projektu na karcie oceny projektu.

2. Karta oceny projektu zawiera numer projektu, nazwę zadania konkursowego oraz kryteria oceny projektu i skalę ocen. Członkini/ek Komisji oceniając ofertę wpisuje do karty oceny cząstkowe oraz ocenę łączną oferty. Karta oceny projektu zostaje podpisana przez osobę dokonującą oceny i dołączona do projektu.

3. Ocena może zostać również wykonana w systemie elektronicznym, po przydzieleniu ofert przez wydział Urzędu Miasta.

4. Ocena końcowa oferty jest średnią arytmetyczną ocen łącznych dokonanych przez co najmniej dwóch członków Komisji, obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Na wniosek organizacji pozarządowej komisja zobligowana jest do sformułowania pisemnego uzasadnienia oceny.

5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się na zbiorczym arkuszu ocen konkursu ofert. Lista stanowi podstawę rekomendacji projektu do rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

 

§ 9. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodnicząca/y Komisji.

 

§10. Prezydent Olsztyna dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert przyznaje środki finansowe niezbędne do realizacji poszczególnych zadań, uwzględniając opinię Komisji.

 

§ 11. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy, niewykorzystane środki, komisja rekomenduje przyznać, bez odrębnego postępowania, oferentowi bądź oferentom, których projekty uzyskały kolejno największą liczbę punktów, a nie uzyskały dofinansowania.

 

§ 12. Informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Miasta, w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wraz z podaniem kwoty dofinansowania.

 

Rozdział V

Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 13. Wykonawcami Programu są:

1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna.

2. Miejskie jednostki organizacyjne.

3. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym:

 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego;

 2. Miejska Rada Zatrudnienia;

 3. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych;

 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 5. Zespół Interdyscyplinarny.

 6. Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Olsztyna.

 7. Obywatelska Rada Kultury.

 8. Rada Olsztyńskich Seniorów.

 9. Rada Gospodarcza przy Prezydencie Olsztyna.

 

 

 

 

 

§ 14. Planuje się realizację przez adresatów Programu zadań publicznych w poniższych zakresach:

 

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. cel współpracy: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Olsztyna, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez:

a) poprawę warunków umożliwiających uprawianie sportu w klubach przez ich członków oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez te kluby,

b) angażowanie organizacji pozarządowych do popularyzowania i propagowania różnorodnych form aktywności fizycznej wśród Mieszkańców Olsztyna.

 1. Zadania priorytetowe:

  1. przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych;

  2. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym;

  3. organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych;

  4. wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych,

 2. Zakres przedmiotowy:

  1. przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych;

  2. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym;

  3. organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych;

  4. wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych.

 

2. Kultury:

 1. cel współpracy: zaspokajanie potrzeb mieszkańców Olsztyna w zakresie kultury i jej upowszechniania oraz kształtowanie aktywnych postaw odbiorców kultury, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Olsztyna oraz wszechstronna pomoc organizacjom pozarządowym w realizacji działalności pożytku publicznego.

 2. Zadania priorytetowe:

  1. popularyzowanie historii i tradycji postaci warmińskich;

  2. wspieranie działań kulturalnych w dzielnicach Olsztyna.

 

3. Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 1. cel współpracy: podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków, popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach oraz ich znaczenia dla historii i kultury Olsztyna.

 

4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej:

 1. cel współpracy: zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz pielęgnowania tradycji narodowych.

 

5. Ochrony i promocji zdrowia:

 1. cel współpracy: poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Olsztyna poprzez:

 1. poprawę skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkańców Olsztyna;

 2. zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do profilaktyki i opieki zdrowotnej;

 3. inicjowanie i wytyczanie kierunków prozdrowotnej polityki Miasta;

 4. włączanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia;

 

6. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 1. cele współpracy: zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy osobom uzależnionym, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 2. Zadania priorytetowe:

    1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych,

    2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

    3. realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia na wszystkich trzech poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

7. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 1. cel współpracy: ochrona standardu życia i poprawa funkcjonowania osób starszych;

 2. Zakres przedmiotowy: prowadzenie klubu Senior+.

 

8. Pomocy Społecznej:

 1. cele współpracy:

 1. rozwój miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

 2. sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny i wspierania rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży;

 3. przeciwdziałanie powiększaniu sfery ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin,

 1. Zadania priorytetowe

 1. rozwój miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

 2. sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny i wspierania rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży;

 3. rozwój instytucji wsparcia dziennego dzieci i młodzieży;

 4. dofinansowanie dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Olsztyna;

 5. przeciwdziałanie powiększaniu sfery ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin.

 1. Zakres przedmiotowy:

 1. prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych;

 2. organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej;

 3. organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych;

 4. dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej;

 5. prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie;

 6. prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;

 7. prowadzenie środowiskowych domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością intelektualną,

 8. przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

 

9. Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych:

 1. cele współpracy:

 1. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych;

 2. rehabilitacja medyczna i psychologiczna osób niepełnosprawnych;

 3. wspieranie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

 4. zmniejszenie skutków niepełnosprawności;

 5. wspieranie innych działań niezbędnych osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu społecznym.

 1. Zadania priorytetowe:

 1. dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej;

 1. rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych;

 1. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;

 2. dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych;

 3. wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym.

 1. Zakres przedmiotowy:

 1. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki;

 1. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych;

 1. finansowanie warsztatów terapii zajęciowej;

 2. dofinansowanie sprzętu zmniejszającego skutki niepełnosprawności;

 3. dofinansowanie tworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

 4. likwidacja barier transportowych utrudniających rehabilitację.

 

10. Aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy:

 1. cele współpracy: podejmowanie wspólnych działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie wszelkich form aktywności zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zmierzających do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz ograniczenia bezrobocia.

 2. Zadania priorytetowe:

a) wspomaganie organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się realizacją zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w realizacji ich celów statutowych, poprzez organizację staży zawodowych, oraz innych aktywnych form pomocy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ;

 1. wspieranie organizacji pozarządowych wdrażających programy rynku pracy, poprzez promocję ich działań, pomoc w naborze kandydatów, udzielanie poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz inne działania stosowane wg zgłaszanych potrzeb;

 2. umożliwienie przedstawicielom organizacji pozarządowych udziału w pracach Miejskiej Rady Zatrudnienia;

 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się realizacją zadań w zakresie promocji zatrudnienia. łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w zakresie organizacji szkoleń, wolontariatu i innych form aktywizacji bezrobotnych;

 4. pomoc organizacjom pozarządowym przy organizacji i realizacji działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

 5. współfinansowanie organizowanych przez organizacje pozarządowe robót publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 6. pomoc organizacjom pozarządowym na ich wniosek w organizowaniu spotkań z bezrobotnymi, których tematem będą zagadnienia związane z rynkiem pracy, promocją zatrudnienia lub aktywizacją zawodową;

 7. udział w organizowanych przez organizacje pozarządowe spotkaniach, konferencjach celem promocji usług urzędu pracy i aktywnych form pomocy oraz zachęcenia do współpracy;

 8. promocja działań organizacji pozarządowych w trakcie organizowanych przez Urząd Pracy spotkań z bezrobotnymi ( na wniosek organizacji) lub umożliwienie udziału w spotkaniu przedstawiciela organizacji w czasie ich trwania.

 

11. Ratownictwa i Ochrony Ludności:

 1. cel współpracy: zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego obywateli w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze kryzysowym;

 2. Zakres przedmiotowy: zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach wodnych Miasta Olsztyna.

 

12. Ekologii i Ochrony Środowiska:

 1. cel współpracy: rozwój systemu ochrony środowiska naturalnego;

 2. Zakres przedmiotowy: pomoc ptakom.

 

13. Promocji i organizacji wolontariatu:

    1. cel współpracy: promocja wolontariatu jako aktywności społecznej.

 

14. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych

 1. cel współpracy: tworzenie warunków do podnoszenia zdolności adresatów Programu do wykonywania zadań publicznych.

 

15. Nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. cel współpracy: zwiększenie dostępności mieszkańców do poradnictwa prawnego;

 2. Zakres przedmiotowy: nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

 

 

16. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 1. cele współpracy:

 1. wzmacnianie potencjału obywatelskiego wśród mieszkańców Olsztyna;

 2. edukacja mieszkańców Olsztyna na rzecz partycypacji społecznej;

 3. promocja postaw obywatelskich;

 4. wspieranie działań na rzecz dialogu mieszkańców z samorządem miejskim.

 

17. Rewitalizacji:

1) cele współpracy: integracja oraz pobudzenie aktywności grup sąsiedzkich na obszarze rewitalizacji.

2) zadania priorytetowe: animacja grup sąsiedzkich na obszarze rewitalizacji oraz wspólne działania na rzecz poprawy jakości przestrzeni na obszarze rewitalizacji stanowiącej bezpośrednie otoczenie zabudowy mieszkaniowej: zagospodarowanie przestrzeni podwórzy i innych terenów sąsiadujących z budynkami mieszkalnymi na cele integracji i rekreacji sąsiedzkiej, zazielenianie podwórzy i otoczenia zabudowy mieszkaniowej.

3) Zakres przedmiotowy: Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych.

 

§ 15. Realizacja Programu odbywa się w oparciu o przepisy wieloletniego programu współpracy oraz ustawy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 16. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie przedstawione Radzie Miasta Olsztyna do dnia 30 maja 2020r. uwzględniając następujące wskaźniki:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) liczba ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert;

3) kwoty wnioskowanych dotacji w poszczególnych konkursach;

4) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane;

6) liczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok;

7) liczba odbiorców zrealizowanych zadań;

8) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań publicznych, z podziałem

na wolontariuszy i pracowników;

9) liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje;

10) liczba organizacji korzystających z dotacji;

11) liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji:

a) do 5000 zł;

b) powyżej 5000 zł do 20000 zł;

c) powyżej 20000 zł;

12) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych;

13) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych;

14) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom.

 

§ 17. 1. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi poprzez:

 1. umieszczenie na platformie konsultacji społecznych,

 2. zbieranie opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną poprzez rozesłanie projektu dokumentu do organizacji pozarządowych,

 3. przesłanie projektu dokumentu Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna;

 4. zaopiniowanie przez Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.

 

§ 18. Realizacja programu odbywać się będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

 

§19. Planowana wysokość środków na realizację Programu wynosi 32.089 824 zł. Ostateczne kwoty ustala uchwała w sprawie budżetu Miasta na rok 2020.