ZARZĄDZENIE Nr 491 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 21 listopada 2019 roku

2019-12-02

 

ZARZĄDZENIE Nr 491

PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 21 listopada 2019 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 załącznika do Uchwały nr XXXIV/605/13 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Olsztyn, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Polecam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie „Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

 

§ 2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii dotyczących projektu „Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

 

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 22 listopada 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 r. na obszarze Miasta Olsztyna.

 

§ 4. W konsultacjach uczestniczą podmioty wymienione w § 6 ust. 1 Uchwały nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyna, z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.”

§ 5. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  1. zamieszczenia projektu dokumentu na portalu konsultacje.olsztyn.eu,

  2. zbierania opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną poprzez rozesłanie projektu dokumentu do organizacji pozarządowych,

  3. zaopiniowania projektu dokumentu przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna;

3) zaopiniowania projektu dokumentu przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

§ 6. Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiada Dyrektor Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT OLSZTYNA

 

Piotr Grzymowicz