„Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

2019-09-23

 PBS Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje zamówienie pn.

 Badanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i wybranych urzędów centralnych, udzielanie wsparcia eksperckiego, działania edukacyjne z zakresu równości szans płci w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. Realizacja całego zamówienia odbędzie się w okresie 28.06.2019 - 29.11.2019 roku. Założeniem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania ze względu na płeć w podmiotach administracji rządowej.

W ramach projektu zostanie wypracowany spójny system wspierający wojewódzką oraz centralną administrację rządową, w szczególności Koordynatorów i Pełnomocników ds. Równego Traktowania. Wzmocniona zostanie także dzięki projektowi współpraca z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi w zakresie wdrażania polityki równego traktowania oraz trudności w tym zakresie.

Wsparciem objęte zostaną wszystkie urzędy wojewódzkie (16) oraz 21 urzędów centralnych, w których powołano Pełnomocników/Koordynatorów, w tym: ministerstwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Główny Urząd Statystyczny. W ramach działań projektowych przewiduje się:

1. Badanie otoczenia wewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz badanie otoczenia zewnętrznego wraz ze wsparciem eksperckim. Efektem przeprowadzonego badania będą zindywidualizowane raporty dla wszystkich województw.

2. Badanie otoczenia wewnętrznego ministerstw i wybranych urzędów centralnych oraz badanie otoczenia zewnętrznego wraz ze wsparciem eksperckim. Efektem przeprowadzonego badania będą zindywidualizowane raporty z badania dla ministerstw i urzędów centralnych.

3. Zorganizowanie cyklu 48 spotkań grup roboczych (po 3 spotkania na województwo) z udziałem Wojewódzkich Pełnomocników, ekspertów z zakresu równego traktowania, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych.

4. Opracowanie zbiorczego raportu z zagregowanymi danymi dla Wojewódzkich Pełnomocników na podstawie wniosków z badania otoczenia wewnętrznego oraz otoczenia zewnętrznego urzędów wojewódzkich, ministerstw i urzędów centralnych zawierającego: − Modelowy zestaw zadań i kompetencji dla Wojewódzkiego Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania, − 16 pakietów informacyjnych dla Wojewódzkich Pełnomocników.

5. Działania edukacyjne z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, w tym równości szans płci skierowane do Wojewódzkich Pełnomocników oraz Koordynatorów: W ramach działań edukacyjnych zorganizowane zostaną: − indywidulny mentoring dla Koordynatorów, obejmujący m.in. działania edukacyjne prowadzone przez ekspertów, doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia wniosków i rekomendacji wynikających z badania otoczenia urzędów na poziom dokumentów strategicznych, − indywidualny mentoring dla Wojewódzkich Pełnomocników m.in. w zakresie proceduralnych możliwości wdrożenia wytycznych i rekomendacji w obszarze równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji we wszystkich dziedzinach w ramach wojewódzkich strategii społecznych i innych dokumentów na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym, − dwie 2-dniowe wizyty studyjne dla Wojewódzkich Pełnomocników, − jedna 2-dniowa wizyta studyjna dla Koordynatorów.

Ponadto w ramach projektu powstała internetowa witryna dostępna pod adresem: https://rownosc.pbs.pl, która poza częścią ogólnodostępną pełniącą funkcję informacyjno-edukacyjną będzie zawierała sekcję dedykowaną Pełnomocnikom i Koordynatorom.

Wszelkie pytania dotyczące działań projektowych będzie można kierować na skrzynkę e-mailową: rownosc@pbs.pl.

Program spotkań grup roboczych w województwie warmińsko-mazurskim

Cele grup roboczych: skonsultowanie wyników badania otoczenia urzędów oraz wypracowanie pakietów informacyjnych dla Wojewódzkich Pełnomocników, a także zakresów działań i kompetencji ww. Pełnomocników. Tematyka grup roboczych:

I grupa – skupia się na pracach warsztatowych z zakresu otoczenia zewnętrznego

II grupa – skupia się na stworzeniu zakresu zadań i kompetencji Pełnomocnika oraz na ścieżce komunikacji z interesariuszami

III grupa – skupia się na wypracowaniu konkretnych rekomendacji, projektów w zakresie równego traktowania możliwych do zaimplementowania na poziomie regionalnych i lokalnych dokumentów

Odbiorcy grup roboczych: Wojewódzcy Pełnomocnicy, eksperci z zakresu równego traktowania, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz partnerzy społeczni.

Minimum 6 osób na grupę.

Harmonogram: Planujemy zorganizowanie spotkań grup roboczych (I,II,III grupy w dniu 08.10.2019) Lunch: przewidujemy dla osób, które będą uczestniczyły min. w dwóch grupach roboczych (czyli min. 6 h) Przerwa kawowa: nielimitowana, dostępna dla wszystkich uczestników I grupa robocza 08:00 – 08:10 Powitanie gości i otwarcie spotkania – moderator (ekspert ds. równego traktowania z wykształceniem prawniczym) oraz przedstawiciel zespołu eksperckiego PBS 08:10 – 09:00 Przedstawienie wniosków z badania otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek zespołu eksperckiego PBS 09:00 – 09:45 Możliwości i sposoby współpracy z otoczeniem zewnętrznym (tj. z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi, samorządami na rzecz realizacji polityki równego traktowania ze względu na płeć i w ramach pozostających w kompetencjach Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego) – prace w grupie roboczej 09:45 – 10:00 Przerwa kawowa 10:00 – 10:45 Wypracowanie wniosków i stworzenie ścieżki współpracy pomiędzy Pełnomocnikiem/Urzędem Wojewódzkim a otoczeniem zewnętrznym – prace w grupie roboczej 10:45 – 11:00 Podsumowanie i zakończenie spotkan