"Jestem Przyjacielem Lasu -Międzynarodowy Dzień Lasów"

2019-03-11

        

 Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody
                  i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
                 zapraszają 21 marca o 9.30 do Lasu Miejskiego w Olsztynie 
na program z cyklu
"Jestem Przyjacielem Lasu
-Międzynarodowy Dzień Lasów"
Z roku na rok powierzchnia lasów stopniowo zwiększa się, dzisiaj zajmują one ponad 29% powierzchni Polski. Największe kompleksy leśne znajdują się w zachodniej części kraju, a także na Mazurach i w Karpatach. Lasy produkują gigantyczne ilości tlenu, pobierając jednocześnie dwutlenek węgla oraz inne toksyczne gazy emitowane przez fabryki i wydobywające się z kominów naszych domów, chronią nas przed efektem cieplarnianym. Tereny leśne zatrzymują ogromne ilości wody, zapobiegając powodziom  
lub  
zmniejszając ich rozmiary. Skupiska drzew chronią przed wiatrem osiedla ludzkie i uprawy rolne. Lasy umożliwiają przetrwanie tysiącom gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu zagrożonym wyginięciem.
     Winniśmy za to okazać mu szacunek i być Przyjacielem Lasu.Aby zostać Przyjacielem Lasu wystarczy stosować się do prostych rad opracowanych przez Pana Tadeusza PAMPUCHA, Prezesa W-M Okręgu Ligi Ochrony Przyrody i Pana Arkadiusza MROZOWSKIEGO, z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie:
1.   Szanuj przyrodę !
2.   Nie zaśmiecaj lasu !
3.   Nie niszcz zieleni !
4.   Nie hałasuj i nie płosz zwierząt !
5.   Przez las wędruj ścieżkami !
6.   Nie zprószaj ognia w lesie !
7.   Nie wypalaj traw !
8.   Nie zabieraj skarbów przyrody, żebyś miał do czego wrócić !
9.   Kieruj się dobrem mieszkańców lasu !
10. Zwracaj uwagę nawet na tych najmniejszych !
11. Dbaj o wszystkie gatunki roślin i zwierząt, zwłaszcza te chronione !
12.  W okresie zimowym nie dokarmiaj zwierząt w pobliżu aglomeracji
13.Czytaj tablice informacyjne i ostrzegawcze i stosuj się do instrukcji - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny
14.Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie wiesz, gdzie się one znajdują, zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal
15 .Nie wjeżdżaj samochodem, kładem na drogi leśne, nie zastawiaj dróg pożarowych
16.Jeżeli widzisz pożar lub sytuację, która do niego może doprowadzić, alarmuj dzwoniąc na nr 112 lub 998
 
Liga Ochrony Przyrody jest organizacją dla Przyjaciół Lasu .Członek Ligi Ochrony Przyrody :Poznaje, Obserwuje i Chroni Różnorodność Biologiczną ; Zrównoważenie Użytkując ją, Odnawia i Pomnaża Jej Zasoby Współczesnym i Przyszłym Pokoleniom. Dołącz do nas, to tylko nasza organizacja wie jak i uwzględnia w swojej działalności dbałość o zapewnienie również człowiekowi warunków w środowisku bezpiecznych dla jego życia w myśl zasady: Zdrowy Człowiek=Zdrowa Przyroda a Zdrowa Przyroda=Zdrowy Człowiek
Liga Ochrony Przyrody, jest Stowarzyszeniem utworzonym w 1928 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.; Prawo o Stowarzyszeniach i swojego Statutu. Jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie. Terenem działalności Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, podlega rejestracji i ma osobowość prawną. Liga jest organizacją otwartą, w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy,  którzy są zainteresowani ochroną przyrody. Opiera się na społecznej pracy członków.
 
Podstawowymi celami działalności Ligi są:
- Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.
- Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.
- Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.
- Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez:
a) zachowanie różnorodności biologicznej,
b) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,
c) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,
d) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień,
e) kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego,
f) upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.
 
        Nasz program przygotowują:
 
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 13 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 19 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 24 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 39 w Olsztynie
Przedszkole "Promyczek" w Olsztynie
Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie
Szkołą Podstawowa Nr 15 w Olsztynie
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
Szkoła Podstawowa w Biesalu
W programie wykładziki:
-jak być Przyjacielem Lasu?
-dlaczego wypalanie traw jest szkodliwe i niemądre?
-jak oszczędzać?
-jak być bezpiecznym?
i wiele innych atrakcyjnych tematów oraz posadzenie drzew Przyjaciół Lasu
 
    Zgłoszenia zorganizowanych grup Dzieci prosimy kierować 
E-mailE-mail
 
 
                                          Zbigniew Majchrzak
 
 
 
 
 
Obszar załączników