Urząd Marszałkowski - Komisje Konkursowe

2018-02-01

Informacja dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonanie niektórych zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z art. 15 ust. 2a w/w ustawy, istnieje konieczność powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji.

 

W pracach komisji mogą wziąć udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (które, nie składają ofert w zakresie danego zadania konkursowego).

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wskazywania osób do pracy w komisjach w następujących obszarach:

1) Rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego:

zadanie: „Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową"

2) Rozwoju turystyki:

zadanie:

„Organizacja cyklicznych imprez turystycznych promujących atrakcje i produkty turystyczne Warmii i Mazur";
„Wydawanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych promujących turystykę w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw cyklicznych";
„Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego w województwie warmińsko-mazurskim". 3) Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:
zadanie: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną"
 

Ogłoszenie konkursu dostępne jest na stronie bip.warmia.mazury.pl: TUTAJ


Prosimy organizacje pozarządowe (zgłoszenie powinno być dokonane przez osobę/-y reprezentujące organizację) o ewentualne wskazanie osób do pracy w komisjach konkursowych, określając obszar tematyczny(jak wyżej) oraz doświadczenie kandydata w pracy w komisjach konkursowych i działalności w w/w obszarach, w terminie DO 5 LUTEGO 2018 R. mailem, na adres: OP@WARMIA.MAZURY.PL

Jednocześnie informujemy, że członkowie komisji konkursowych będą zobowiązani do wzięcia udziału w krótkim szkoleniue dla członków komisji przed przystapieniem do oceny ofert. Praca w komisji konkursowej  jest działalnością społeczną (bez wynagrodzenia).

 

Źródło: e-mail - Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego